Algemene voorwaarden

Inhoud

BD Line binnenzonwering BV

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ons: de in de kop van deze algemene voorwaarden vermelde onderneming op wier naam de voorwaarden ook zijn gedeponeerd;
Afnemer; Opdrachtgever; Koper: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat danwel ons om een offerte vraagt of wie wij een offerte toesturen.
Algemene Voorwaarden: het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden, en als zodanig zijn gedeponeerd.
Consument: een afnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.
Goederen; Producten; Artikelen; Zaken: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar. De begrippen worden door elkaar gebruikt al naar gelang hun specifieke toepassing.
ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
ARTIKEL 3: STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN
3.1 Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
3.2 Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
3.3 Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.
ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN/OFFERTES
4.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn vooraanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen.
4.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
ARTIKEL 5: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
5.1 Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.
5.2 Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan.
5.3 Door ons in onze prospecti en ander drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, maten, gewichten, zijn niet bindend.
ARTIKEL 6: KLEUR- EN/OF MATERIAALAFWIJKINGEN
6.1 In de koopovereenkomst wordt de kleur van het zonwerend materiaal omschreven, de uitvoering en zo mogelijk het dessin. Geringe kleurafwijkingen met de door ons afgegeven stalen zijn mogelijk. Wij behouden ons het recht voor tussentijds de constructie van onze zonweringen te wijzigen c.q. aan te passen, indien dat naar de dan bekende stand van zaken technisch gezien een verbetering betreft. Door invloed van het zonlicht kan verkleuring van het zonwerend materiaal optreden.
ARTIKEL 7: ONTBINDING
7.1 Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
7.2 Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien:
- afnemer surséance van betaling aanvraagt;
- afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
- afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
- (alleen voor consumenten-transacties) afnemer krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele wordt gesteld.
7.3 Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele danwel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
ARTIKEL 8: GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
8.1 Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 9: PRIJZEN
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen:
- in Nederlandse valuta;
- exclusief BTW (voor transacties met consumenten inclusief BTW);
- af fabriek danwel ter plaatse gemonteerd, al naar gelang in de offerte is omschreven;
- inclusief kosten van emballage en/of verpakking;
- inclusief kosten van transport;
9.2 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.
9.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% van de overeengekomen prijs af dan heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
ARTIKEL 10: HOEVELHEDEN/MATEN
10.1 Indien afnemer zijn bezwaar daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.
10.2 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor niet-ingrijpende details terzake van door ons te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven gelden alle door ons gegeven maten bij benadering. Indien de maten door afnemer zijn verstrekt dragen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Het door afnemer nadien wijzigen van opgegeven maten brengt met zich mee dat de eventueel daarmee samenhangende kosten afnemer in rekening zullen worden gebracht.
ARTIKEL 11: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
11.1 De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
11.2 De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan owrden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer terzake geleden.
11.3 Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
11.4 Plaats van levering is ons magazijn te Sprang-Capelle ook in het geval artikelen van buiten Nederland rechtstreeks aan opdrachtgever worden toegezonden. Hetzelfde geldt voor die gevallen waarin wij, al dan niet in opdracht van afnemer voor het vervoer van de artikelen zorgdragen. Indien de door afnemer gekochte artikelen in het buitenland door ons dienen te worden gemonteerd, geldt levering af Nederlandse grens. de levering wort geacht te allen tijde in Nederland te hebben plaatsgevonden.
11.5 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. (Voor levering op moeilijk bereikbare plaatsen.)
11.6 Lossen geschiedt steeds naast het voertuig, waarmee de artikelen worden bezorgd, terwijl afnemer verplicht is de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen en blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten geheel voor zijn rekening.
ARTIKEL 12: VERVOER
12.1 Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor ons risico.
12.2 Het transport geschiedt vanaf een netto factuurbedrag van € 225,00 franco huis
12.3 Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van artikelen naar onze afnemers niet met eigen vervoer geschiedt, zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.
ARTIKEL 13: WANNEER MOET KOPER EXTRA KOSTEN BETALEN:
13.1 Extra kosten worden door de koper in rekening gebracht in het navolgend geval. Op het moment dat de aflevering plaatsvindt is koper niet in de gelegenheid het zonwerend materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om die reden een tweede keer moet langskomen worden transportkosten in rekening gebracht op basis van € 0,68 per km vanaf onze vestigingsplaats, tot aan het adres van koper met een maximum van 25 km.
13.2 Indien koper ons een tekening ter beschikking heeft gesteld aan de hand waarvan wij een ophangconstructie voor het zonwerend materiaal hebben vervaardigd en bij montage blijkt dat die tekening de werkelijke situatie niet juist weergeeft, dan zijn wij gerechtigd om alle extra kosten die wij dan moeten maken om het zonwerend materiaal toch gemonteerd te krijgen bij koper in rekening te brengen. Koper kan verlangen dat wij vooraf eerst een opgave van deze kosten doen.
ARTIKEL 14: (KWALITEITS)KEURING
14.1 Afnemer heeft het recht om op zijn kosten de geleverde artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
14.2 In geval afnemer de goederen afkeurt dient afnemer ons in de gelegenheid te stellen om op de plaats waar de goederen werden afgeleverd en waar deze zich dan nog onaangeroerd dienen te bevinden een herkeuring uit te voeren. Indien wij deze herkeuring niet binnen twee maal 24 uur nadat zulks door afnemer aan ons kenbaar is gemaakt hebben uitgevoerd, is afnemer gerechtigd de goederen elders op te slaan.
ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald.
15.2 Afnemer is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
15.3 Koper en verkoper zijn het erover eens dat het geleverd zonwerend materiaal, ook al is dit gemonteerd, niettemin een roerende zaak is gebleven, hetgeen tot gevolg heeft dat bij niet betaling verkoper gerechtigd is tot demontage.
15.4 Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen inclusief demontage.
ARTIKEL 16: RECLAMES
16.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
16.1.1 Reclames dienen door afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt.
16.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen 3 dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld.
16.3 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd, dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.
16.3.1 Indien bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief of reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat koper de goederen bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
16.4 Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid terzake erkennen.
16.5 De artikelen waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij wij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven.
16.6 Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar te beschouwen is.
16.7 Afkeuring van het geleverde product kan eerst na herkeuring geschieden. Beide partijen dienen bij de herkeuring aanwezig te zijn. Herkeuring wordt uitgevoerd op een door ons te bepalen wijze tenzij wij met afnemer anders zijn overeengekomen. Herkeuring geschiedt door een door ons aan te wijzen Nederlands laboratorium/instelling/instituut. Het resultaat van de herkeuring is voor beide partijen bindend. Alle kosten, welke door de herkeuring alsmede door het onderzoek in de ruimste zin ontstaan, worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
16.8 Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed.
16.9 Afnemer zal het afgekeurde product aan ons retourneren na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
16.10 De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.
16.11 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
16.12 Wij zijn van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te onderzoeken indien afnemer niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens ons is nagekomen en ook niet in het geval dat derden al dan niet op last van afnemer, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, enige wijziging of reparatie aan de door ons geleverde goederen hebben aangebracht respectievelijk hebben verricht.
ARTIKEL 17: BETALING
17.1 Betalingen dienen te geschieden bij aflevering netto contant, bij gebreke waarvan wij niet tot afleveren c.q. montage verplicht zijn.
17.2 Indien wij, 14 dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een gebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,45.
17.3 Indien geen contante betaling bij aflevering is overeenkomen dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst, tenzij een langere termijn is overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.
17.4 Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% ’s jaars bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
17.5 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn verplichtingen tot betaling heeft ons het recht nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst onzerzijds op te schorten totdat door afnemer wel aan deze verplichting is voldaan. Te onzer keuze hebben wij ook het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd ons recht op schadevergoeding in verband met de latere, danwel de niet-uitvoering van de overeenkomst.
17.6 Door afnemer gedane betalingen strekken eerst te voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 18: COMPENSATIE/VERREKENING
18.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn.
ARTIKEL 19: OVERMACHT
19.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder gegrepen.
19.2 In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de over machtstoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.
19.3 Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren of op normale wijze te leveren, hebben wij het recht de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, danwel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd,  te annuleren en betaling te vorderen van het eventueel reeds wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid onzerzijds enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.
ARTIKEL 20: GARANTIE
20.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt zijn opgevolgd.
20.2 De garantie vangt aan op de dag van aflevering c.q. montage van de gekochte artikelen. De garantieperiode verstrijkt .. maanden daarna.
20.3 Wij aanvaarden uitsluitend aansprakelijkheid voor gebreken waarvan afnemer aantoont dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging of verkeerde door ons gekozen bewerking danwel als gevolg van door ons gebruikte ondeugdelijke materialen. Indien het gebrek het gevolg is van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
20.4 Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd.
20.5 Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen gefactureerde bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In het geval van vervanging wordt een nieuwe garantie voor de vervangende artikelen verstrekt onder bepalingen van dit artikel welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende goederen.
20.6.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij garantie met betrekking tot de door ons geleverde producten:
- Lamelgordijnen: Rail-systemen  : 2 jaar
    PVC lamellen  : 1 jaar op hanggedrag en kleurechtheid
    Stoffen lamellen  : 1 jaar op hanggedrag
- Rolgordijnen : Ketting systeem  : 5 jaar
    Stoffen   : 1 jaar op hanggedrag
- Jaloezieën : Gehele systeem : 1 jaar
20.6.2 De garantie vervalt, indien door afnemer en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
20.6.3 De garantie vervalt eveneens, indien door afnemer en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
20.6.4 Vervangen wij ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen het eigendom van ons.
20.6.5 Voldoen afnemer niet, gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
20.7 Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
- indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst met ons;
- Indien afnemer de door ons geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt;
- indien, in het geval dat wij niet de producent zijn van de door ons geleverde artikelen, afnemer een garantie heeft ontvangen van de fabrikant, hetzij rechtstreeks, hetzij via ons en indien hij door die fabrikant onder die betreffende garantie schadeloos is gesteld.
20.8 In het geval dat wij niet de fabrikant zij van door ons geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door deze leverancier van de artikelen en onder diens garantie.
ARTIKEL 21: AANSPRAKELIJKHEID
21.1 Indien wij aansprakelijk zij is deze aansprakelijkheid als volgt geregeld:
- wij zijn aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten. Onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot 1,5 maal het bedrag van de onderhavige transactie;
- Mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding met de door afnemer geleden schade en rust op afnemer geen verplichting om zich voor schade als de onderhavige te verzekeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot 1,5 maal het bedrag van de onderhavige transactie;
- gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover deze een bedrag beloopt hoger dan hetgeen waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.
21.2 Onze aansprakelijkheid uit hoogde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in artikel 20 omschreven.
21.3 Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten terzake van wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Wij hebben in de verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf ook adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde artikelen en/of diensten.
21.4 Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht en koper ons daar van tevoren ook niet in kennis heeft gesteld. Koper dient zich derhalve omtrent de geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogt tevoren op de hoogte te stellen.
21.5 Stormschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij harde wind dient de zonwering ingeklapt c.q. ingedraaid c.q. opgeborgen te worden.
ARTIKEL 22: AANGENOMEN WERK
22.1 Indien door ons werkzaamheden worden aangenomen dan wordt dat door ons steeds met zovele woorden bevestigd. Indien door ons voor opdrachtgever werkzaamheden worden verricht en door ons niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het gaat om aangenomen werk, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie.
22.2 Meer- en/of minderwerkzaamheden dienen steeds door ons schriftelijk te worden bevestigd. Zonder schriftelijke bevestiging onzerzijds is het opdrachtgever niet toegestaan om op het verschuldigde bedrag enig minderwerk in rekening te brengen.
22.3 Aansluitkosten ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn nimmer in de aanneemsom begrepen.
22.4 Werkzaamheden die niet met name in het bestek van aanneming worden genoemd maken geen deel uit van de aannemingsovereenkomst.
22.5 Indien wij werken aan de hand van door opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, draagt opdrachtgever het volledige risico voor een juiste maatvoering. De maten op de tekening zijn vo9or ons binden ook al mocht op de tekening de opmerking voorkomen “maten in het werk controleren”.
22.6 Indien dat niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij vrij in de keuze van de te verwerken materialen. Als uitgangspunt daarbij geldt dat wij alleen materialen zullen gebruiken van goede kwaliteit.
22.7 Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen hebben wij het recht om indien enige termijn niet op vervaldatum is betaald, uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. Indien daardoor schade voor opdrachtgever ontstaat, kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
22.8 a. Het werkschema dient zodanig te zijn dat de werkzaamheden in één aangesloten periode kunnen worden uitgevoerd en voltooid;
b. Werkschema’s, tekeningen, bestek of andere specificaties dienen door afnemer tijdig te worden verstrekt. Wijzigingen hierna dienen en tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht;
ARTIKEL 23: PARTIËLE NIETIGHEID
23.1 Indien één van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze algemene voorwaarden danwel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn danwel vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding, de bedingen van deze algemene voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
23.2 Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die partijen met de onderliggende overeenkomst danwel met deze algemene voorwaarden beoogden het dichtst benadert.
ARTIKEL 24: INDUSTRIëLE EIGENDOMSRECHTEN
24.1 Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven wij steeds de industriële eigendomsrechten behouden van de door of namens haar ontwikkelde ideeën, producten en dergelijke.
24.2 Afnemer garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door afnemer verstrekt gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
24.3 Afnemer vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit artikel genoemde garantie.
ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT
25.1 Op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk. Het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 26: BEVOEGDE RECHTER
26.1 De rechter in onze woonplaats is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten tenzij de Kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van onze afnemer.
ARTIKEL 27: ARBITRAGE
27.1 Beslechting van geschillen, welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten worden te onzer keuze beslecht door de burgerlijke rechter in onze woonplaats danwel door arbitrage. indien ons wordt verzocht bovengenoemde keuze te maken, dan zullen wij ons binnen 14 dagen, nadat een daartoe strekkend verzoek ons heeft bereikt, daarover uitspreken.
27.2 In geval van arbitrage zijn van toepassing de regels van Raad voor de Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland/Nederlands Arbitrage Instituut.
ARTIKEL 28: VINDPLAATS VOORWAARDEN
28.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 2637. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.